پاک سا زی زبان پارسی
زبان زیبای پارسی با پیشینه ای کهن دارای واژگانی بسیار زیبا و گوشنواز است که در بیان گفتاری نیز بسیار راحتر از زبان تازیان سخن گفته می شود (به گفته یکی از دوستان گفتار  تازی مانند کسی که گلودرد دارد بیان می گردد) بر هر ایرانی بایسته است که همانگونه که اندیشه گفتار و کردار خویش را نیک می گرداند به همان اندازه اندیشه و گفتار و کردار خود را نیز ایرانی نماید چرا که به جز این نیز نمی تواند باشد.واژگان برابر نهاده شده و پیشنهادی زیر توسط دوستان گرامیم در بنیاد ایران شناسی نیشابور فراهم گردیده که امیدوارم برای تمامی ایران دوستان مفید باشد
پاینده ایران
 اثر=کار‌آیی . اجمال=کوتاه

 


ادامه مطلب ...