گویند بهشت را با حور خوشست           من میگویم که آب انگور خوشست

زین نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار      کاواز دهل شنیدن از دور  خوشست

خیام نیشابوری