پاک سا زی زبان پارسی

 

پاک سا زی زبان پارسی
زبان زیبای پارسی با پیشینه ای کهن دارای واژگانی بسیار زیبا و گوشنواز است که در بیان گفتاری نیز بسیار راحتر از زبان تازیان سخن گفته می شود (به گفته یکی از دوستان گفتار  تازی مانند کسی که گلودرد دارد بیان می گردد) بر هر ایرانی بایسته است که همانگونه که اندیشه گفتار و کردار خویش را نیک می گرداند به همان اندازه اندیشه و گفتار و کردار خود را نیز ایرانی نماید چرا که به جز این نیز نمی تواند باشد.واژگان برابر نهاده شده و پیشنهادی زیر توسط دوستان گرامیم در بنیاد ایران شناسی نیشابور فراهم گردیده که امیدوارم برای تمامی ایران دوستان مفید باشد
پاینده ایران
 اثر=کار‌آیی . اجمال=کوتاه.اجرا=انجام.احتراما =با بزرگداشت.اخیر =پایانی.آدرس=نشانی.ارتباط=پیوند.آرشیو=بایگانی.ارسال=فرستادن.ارجاع=فرستادن.ارائه=پدیدار کردن.ارتقاء=بالا بردن .استنتاج=بدست آوردن.استفاده =سود کاربری.استعمال دخانیات ممنوع=خواهشمند است سیگار نکشید.استرداد =بازگرداندن.اصولی =ریشه ای.اصلی ترین =ریشه ای ترین.اطمینان =استواری.اعتماد =پشتگرمی.اعمال نظر=انجام خواسته.اقبال عمومی =رویکرد همگانی.اقلیت
=کمترین.اکثریت=بیشترین.امتیاز=برتری.امتیازات =برتری ها.امکانات =توانایی ها، داشته ها.آن جناب =سرکار.انطباق =برابری.انتخاب=گزینش.اولویت =برتری.اولیه=نخستین.اولین =نخستین.اهم=برجسته ترین.ایام=روزها.ایزد منان =یزدان پیروزگر.ایده =آرمان.بدین وسیله=بدین گونه.بدیهی =روشن.به تعداد=به شماره.پاراگراف=بند.پروژه=برنامه.پروسه=فرآیند.تبلیغ=نمایاندن آگهی.تجهیزات =آگاهی ها.تحلیل نهایی =واپسین نگارش.تحقیق = پژوهش.تخفیف=کاهش.تسهیلات=یاری ها.تسلیت =دلداری.تشکیل =ساختن.تصویر =نگاره.تعداد =شمار شمارگان.تعرفه =میزان نامه.تغییر=دگرگونی.تقدیرنامه =سپاسنامه.تکیه=پشت دادن.تکمیل=به پایان رساندن.تماس=برخورد.تمام =همه.تنظیم =هماهنگی.توجهات=نگرش ها.تولید=فراوری .تولد=زادروز
جایزه=پاداش.جاری =روان.جریان=روایی.جلسه=انجمن نشست. جلب=فراخوانی.جهت=روی.حاوی=دربرگیرنده.حاضر=آماده.حسب الامر=بر اساس فرمایش.حضور=پیشگاه.خدمت=پیشگاه.خصوص =ویژه.خطاب =سخن.خطر=ناگواری.در مقایسه با=در سنجش با.در وجه شما=برای شما.دقیق=درست تیزنگر.دقت=تیزنگری.ذیل=زیر.ذکر=یادآوری.ذهن =اندیشه.سرویس دهی=توانبخشی.سطح=رویه پایه.سعادت =خوشبختی.سهم =بهره.شاخص=روشن نمودار.صادقانه =براستی.صادر=فرستادن.صحیح=درست.صرف =به کارگیری. صفحه= برگه.صلاحدید
=نیکخواهانه.صمیمانه=پایمردانه.این مدت=در این... .ضمنا=در پیوست.ضمن اینکه=پیوست به اینکه.ضوابط =بندها.طبی=پزشکی. طبعا=به خودی خود.طریق=راه.عبارت=گزاره.عرضه=نمایش.عطف=بازگشت.عنوان=پاژنام.فعالیت=کوشش.فرم=پیکر گونه.فقط=تنها.فوری=بی درنگ.فوق=یادشده.قابل توجه=در خور نگرش.قبل=پیش.قوام=پایداری.قیمت=بها.کاملا=سراسر.کسب=درآمد.کما فی السابق=همچنان.کمپین تبلیغاتی=برنامه آگهی.کمیته=گروه.کلیه =همه.کنترل=در شمار آوردن. کیفیت=چگونگی.کلا=همگی.لازم=بایسته.لازم الاجرا=بایسته انجام است.لحاظ=دیدگاه.لحاظ کنید =بنگرید.لیست=فهرست
مبذول فرمایید=فرمان دهید.مباحثات =گفتگوها.متخصص=کارآزموده.متمم=پایان بخش.متقاضی=خواستار.متحول=دگرگون.مجبور=ناچار.محوله=سپرده شده.محموله =بار.محاسبه =شمارش.محترم=گرامی.مختصرا=گزیده.مخاطبین=شنونده بیننده.مختلف=گوناگون.مدیر=گرداننده.مذاکرات=گفتگوها.مراتب=چگونگی.مراجعه=بازگشت.مرسوله =فرستاده.مرسوم=به آیین.مرجوع=بازگشت.مسائل=دشواری ها پرسشها.مستدعی=خواهشمند.مستقل=بدون وابستگی
مشاوره=رایزنی.مشکل=دشواری.مشابه=همانند.مصاحبه=گفتگو.مصرند=پای می فشارند.مطالعه=خواندن.معتبر =به نام.معروف=شناخته شده.معادل=برابر.معادل این مبلغ=برابر این پول.مفاد=گفتارها.مقدور =شدنی.مقبول=پذیرفته.مقامات=سروران.مکتوب=نوشته.منعقده=بسته شده.منطبق=برابر.مواد اولیه=ماده های نخستین.موارد= نکته ها.موفق=پیروز. موفقیت نسبی=کمابیش پیروزی.موضوع=باره.موجبات=بایسته ها.موثر=کارایی.موجود =هستی.موجودی=دارایی.موید=بیانگر.موید باشید=پیروز باشید.مهم=برجسته.نتیجه=بازده.نسبت=در برابر.نظارت=بازرسی.نهایت=پایان.وظیفه =خویشکاری.همت=تلا
/ 0 نظر / 13 بازدید