7 اشتباه منجر به طلاق

+ 7 اشتباه منجر به طلاق

هرساله میلیون ها نفر در سراسردنیا از یکدیگر جدا می شوند و خود، والدین و کودکان خود را دچار پیامدهای بعداز طلاق می کنند. متاسفانه آمار طلاق نیز در کشور ما به طرز وحشتناکی در حالگسترش است. پدیده طلاق از آنجایی برای جامعه شناسان حائز اهمیت است که هستهمرکزی خانواده های نسل آینده بشر در خطر است. امروزه زوج های جوان بدون توجهبه عواملی که والدین آنها در گذشته برای شناخت همسر مناسب استفاده می کردندازدواج کرده و فکر می کنند که روش های مطمئن ولی قدیمی گذشته برای زندگی درعصر حاضر کاربردی ندارند. متاسفانه ازدواج هایی که این روزها صورت می گیردبیشتر از آنکه جنبه خانوادگی داشته باشد جنبه عاطفی داشته و بدون شناخت کافیاز روحیات و ویژگی های اخلاقی طرف مقابل صورت می گیرد. در کنار مواردی که ازدرون باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود گاه عواملی از دنیای خارج باعث ایجادمشکلات گوناگون در محیط خانواده و نهایتاً طلاق می گردد. این مقاله براساسنظرات بیش از ده ها خانم و آقایی نوشته شده است که از همسران سابق خود جداشده اند و زمانی متوجه اشتباهات خود شده اند که دیگر دیر شده و فرصتی برایآنها باقی نمانده بود ولی شاید هنوز برای شما دیر نشده باشد و بتوانید باانجام اقدامات موثر زندگی خانوادگی تان را از تباهی نجات دهید. اولویت مطالبذکر شده براساس بیشترین مواردی است که زندگی زناشویی را به سمت دروازه طلاقهدایت می کند.

 

 

1-به والدین تاناجازه دخالت ندهید
این قانون طبیعت است که هرموجودی در طبیعت روزی باید مستقل شده و روی پای خود بایستد. این حقیقت همانقدر که برای حیوانات صدق می کندبرای انسان ها نیز صادق است. انسان ها ازدواجمی کنند تا مستقل شوند. اشتباهی که تعدادی از والدین مرتکب می شوند این استکه آنها با نیت خیرخواهانه خود یا بعضاً سنگ اندازی در زندگی فرزندان خوددخالت می کنند. والدین با دخالت در زندگی فرزندان خود تنها زندگی آنها را تلخمی کنند. بعد از ازدواج اگر زن یا شوهر به طور کامل از والدین خود جدا نشدهباشند احتمال بروز این مشکل در زندگی زناشویی آنها بیشتر است. معمولاًخانواده های تک فرزندی دوست ندارند که فرزندان آنها بعد از ازدواج از آنهاجدا شوند و بدون توجه به این نکته که این کار ممکن است باعث به وجود آمدنمشکلاتی در زندگی زناشویی شود سعی می کنند تا همسر فرزند خود را مجبور بهزندگی در خانه مشترک کنند. ممکن است زوجین به علت بعضی از مشکلات مالیبخواهند تا در خانه اقوام یا والدین خود زندگی کنند. بسیاری از زوج هایی کهاز همسر خود طلاق گرفته اند به این موضوع اشاره می کنند که دخالت های بی جایوالدین نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث جدایی آنها از یکدیگر میشود.

 

2-ازمشاور خانواده کمک بگیرید
در واقع مشورت بامتخصصان مسائل خانوادگی به یک ضرورت اجتماعی در دنیای امروز تبدیل شده است ونباید با بی توجهی از کنار آن گذشت. اگر امروز می خواهید که زندگی آرامیداشته باشید و در پرورش و راهنمایی درست فرزندان و غیره راه خطا را نروید (همیشه ریشه همه مشکلات در روابط زناشویی نیست، گاهی مشکلاتی که به وجود میآید و ریشه زندگی خانوادگی را خشک می گرداند به علت اختلافاتی است که بر سرنحوه تربیت فرزندان به وجود می آید) می توانید از نظرات یک کارشناس برایاداره هرچه بهتر زندگی خود کمک بگیرید. برای این کار زوجین فقط باید کمیانعطاف پذیری از خود نشان دهند و از گوش شنوای خود برای شنیدن نظرات درست طرفمقابل استفاده کنند. با این حال پرسش هایی وجود دارند که زوج ها به تنهایینمی توانند برای آنها پاسخی پیدا کرده و در این صورت باید به مشاور خانوادهمراجعه کنند. مشاور خانواده فقط برای تنظیم خانواده نیست. در کشورهای اروپاییمشاور خانواده نقشی بسیار بیشتر از آن چیزی دارد که مشاوران در کشورهایآسیایی دارند. طبق طبقه بندی های تشخیص روانپزشکی مسائل و مشکلات زناشویی وخانوادگی یکی از بالاترین علل رجوع به کلینیک ها و مراکز خدمات مشاوره ای استکه این خود گواه صحت مطالب ذکرشده است.

 

3-به همسرخود بی توجهی نکنید
زوجین باید از هر طریقی که می توانند بهیکدیگر محبت کنند. بعضی از زوج های جوان اینطور فکر می کنند که فقط با خریدکادوهای گرانقیمت است که می توانند علاقه خود را به همسرشان نشان دهند. گاهییک شاخه گل سرخ و یا یک عبارت «عزیزم دوستت دارم» تاثیری بر روی همسر میگذارد که گرانقیمت ترین هدیه دنیا نمی تواند جای آن را بگیرد. گفت وگو با زوجهای جوان نشان داده است که آنها از طریق مادیات نمی توانند به عشق و عاطفهمورد نیاز برسند، چیزی که آنها خواستار آن بودند محبت و صمیمیت بدون قید وشرط همسرانشان بوده است. روش هایی مثل کادو دادن، گل خریدن، بیرون شام خوردنیا... فقط جنبه کمکی دارد و به تنهایی نمی تواند در زندگی مشترک تولید عشقکند. یکی از خانم ها در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که «شوهرم هروقت من را کتک می زد بعدش برایم هدیه می خرید تا از من معذرت خواهی کند، منهم به خاطر زندگی مشترکمان او را می بخشیدم ولی این کار در او به عادت تبدیلشده بود. شوهر من پیش خود این طور فکر می کرد که هر وقت بخواهد می تواند مراکتک بزند و بعدش برای من یک هدیه بخرد و همه چیز را حل کند.» این خانم علتشکست زندگی زناشویی خود را بی توجهی همسرش به نیازهای عاطفی زندگی خود میدانست، چیزی که هیچ همسری تحمل آن را ندارد.

 

4-انتظارات تان را از همسرتان مشخص کنید
لازمهیک ارتباط خوب در زندگی زناشویی مشخص شدن خواسته ها و محدودیت ها است. اولینقانون زندگی مشترک این است که انتظارات شما از همسرتان باید منطقی باشد و دوماینکه همسر شما نیز دقیقاً متوجه مفهوم انتظارات شما شده باشد تا جایی برایهیچ سوءتفاهمی باقی نماند. بسیاری از زوجین انتظار دارند که بعد از ازدواجوارد یک سرزمین رویایی و پر از شادی شوند، غافل از اینکه گاهی اوقات در زندگیمشکلاتی پیش می آید که ناشی از عدم درک صحیح طرف مقابل است. عدم درک نیازهایطرف مقابل باعث ورود سرزنش به مرز عاطفی زندگی مشترک و نهایتاً از بین رفتناحساس احترام نسبت به یکدیگر می شود.
یکی از سئوالاتی که زوجین باید ازخود بپرسند این است که برای جلوگیری از ایجاد تشنج در زندگی از چه چیزهاییباید صرف نظر کنیم؟ مطرح کردن این سئوال خیلی مهم است. چون نه زن و نه مردهیچ کدام نمی توانند به تمام نیازهای یکدیگر پاسخ مثبت دهند و از این رو بایداز تعدادی از خواسته های خود صرف نظر کنند. گاهی اوقات صرف نظر کردن از یکخواسته می تواند زندگی مشترک را از رسیدن به بن بست نجات دهد. هنگامی کهزوجین فکر می کنند تمام اقدامات و تلاش های آنها بی نتیجه است می بایستی موضعخود را عوض کنند. این یک اصل استراتژیک در زندگی زناشویی است. با این کاراحساس عدم توانایی کاهش پیدا می کند و خشم و کینه ای در زوجین نسبت به یکدیگربه وجود نمی آید. فراموش نکنید هنگامی که به خاطر همسرتان از خواسته ای میگذرید با این کار به او نشان می دهید که چقدر او را دوست دارید و با شهامتمسئولیت زندگی تان را به دست گرفته اید.

5-از اعتیاد دوری کنید
پدیده شوم اعتیاد نه تنهاباعث از بین رفتن فرد می شود بلکه کانون زندگی مشترک را نیز از بین میبرد.این درست نیست که زندگی مشترک فقط به بهانه اعتیاد همسر به طلاق منتهیشود. در اعتیاد یک شخص عوامل مختلفی نقش دارند. بهترین کمکی که کسی می تواندبه همسر معتاد خود بکند این است که به جای اینکه او را در این زمان طرد کندبه او فرصتی بدهد تا سلامتی خودش را بازیابد. طلاق در زمان اعتیاد نه تنهاوضعیتی را بهتر نمی کند بلکه سبب پیچیده تر شدن درمان برای همسر بیمار میشود. فراموش نکنید که همسرانی که در لحظات بیماری و سختی همسر خود را رها نمیکنند و او را عاشقانه دوست می دارند همسران واقعی هستند.

 

6-طلاقآخرین مرحله است
متاسفانه بزرگترین اشتباهیکه زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک خود مرتکب آن می شوند این است که فقطبه تفاهمات اولیه و زودگذر خود فکر می کنند و به سراغ اختلاف نظرهای اساسینمی روند و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به این نتیجه می رسند که به دردیکدیگر نمی خورند و تنها راهی که برای آنها باقی مانده است طلاق است. در هرزندگی زناشویی مواردی پیش می آید که همسری به وظایف خود عمل نمی کند و ممکناست رفتاری نامناسب نیز داشته باشد. این اتفاقات در زندگی غیرطبیعی نیستند. شاید به نوعی بتوان گفت که این اتفاقات نوعی آزمایش الهی هستند و آزمون زوجیناین است که ببینند آیا می توانند سربلند بیرون بیایند! مشکلات زندگی زناشوییفقط در خانواده شما وجود ندارد بلکه در تمام خانواده ها و در مقیاس مختلفوجود دارد. تنها کاری که زوجین باید در قبال این مشکلات انجام دهند این استکه زیاد سخت نگیرند و با حمایت و راهنمایی های خود به همسرانشان کمک کنند تازودتر به مدار طبیعی زندگی شان برگردند. در واقع با واقع گرایی و نه آرمانگرایی می توان تمام مشکلات زندگی زناشویی را حل کرد، ولی مشکل این است کهزوجین زمانی را که باید صرف ریشه یابی مشکلات خود کنند هدر می کنند و بهاصطلاح از این شاخه به آن شاخه می پرند و در نهایت فکر می کنند که با عوضکردن همسر خود می توانند مشکلات را از بین برده و زندگی جدید لذت بخشی آغازکنند.

 

7-حرفآخر: عشق وام بانکی نیست
خوشبختی در روابطزناشویی مانند پول است، به راحتی می توان آن را به دست آورد اما نگه داشتن آنبرای مدت زمانی طولانی کار هر کسی نیست. زوجین کار می کنند، پول درمی آورند وهزاران سختی و مشکل را پشت سر می گذارند تا به خوشبختی برسند و بتوانند باکسی که دوستش دارند به راحتی زندگی کنند. وقتی که هنوز با یکدیگر ازدواجنکرده اند حاضرند برای جلب رضایت همدیگر خودشان را به آب و آتش بزنند ولی بعداز ازدواج دیگر از تب و تاب اولیه می افتند. چرا عشق برترین اسم و دوست داشتنقشنگ ترین فعل دنیاست و جملاتی که در آنها از این اسم و فعل استفاده شده باشدبرای انسان ها ارزش بسیاری دارد. شنیدن عبارت دوستت دارم حتی از زبان یکغریبه برای انسان خوشایند است، چه برسد به اینکه همسری این جمله را از زبانکسی بشنود که او را دوست دارد. آیا زندگی مشترک کمتر از آن است که نخواهیدبرای حفظ آن دوباره خودتان را به آب و آتش بزنید؟ مطمئن باشید یک پدر موفقبودن، یک همسر فوق العاده بودن ارزش آن را دارد که بخواهید به خاطر آن دوبارهاز خود فداکاری نشان دهید. فراموش نکنید که با ازدواج به آخر خطر نرسیده اید

/ 0 نظر / 6 بازدید